gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Meditatie: " Ik wil Jezus volgen" 

Ik wil Jezus volgen 
We zijn inmiddels alweer even onderweg in de veertigdagentijd. Net zoals elk jaar is dit een tijd van bezinning en tot inkeer komen. Een vastentijd waarin je je afkeert van sommige gebruiken en je meer probeert te richten op God. Hoe zit dat bij jou/u? Lukt het om in deze tijd meer aandacht te geven aan het geloof?  
Laten we er even vanuit gaan dat het lukt. In deze periode sla je elke dag je Bijbel open (of in elk geval vaker dan normaal) en je bidt vaker tot God. Het geeft je een goed gevoel dat je het volhoudt. Maar wat is het effect hiervan? En zou het effect moeten hebben?  

In de brief van Jakobus lezen we dat er gezegd wordt ‘Nader tot God en Hij zal tot u naderen’(Jakobus 4:8). We mogen dus verwachten dat God tot ons zal naderen als we onszelf op Hem richten. De band tussen God en onszelf wordt sterker als wij ons meer op Hem focussen. 
En de mensen om ons heen, kunnen zij ook merken dat deze band versterkt? Naast God liefhebben boven alles, moeten we ook omzien naar onze naaste. Ook dit zou een uitwerking moeten zijn van het gericht zijn op God. Door op God gericht te zijn, willen we worden zoals Jezus was. We willen Jezus navolgen in ons leven. Maar hoe? 

Zondag na zondag horen we in de kerk over manieren hoe we ons geloof handen en voeten kunnen geven, hoe we ermee aan de slag kunnen gaan. Maar wat als de kerkdienst afgelopen is, hoe vergaat het ons dan? Wat als er een zwerver bij je op de stoep staat? Wat als die ene vrouw aan de deur staat die je niet zo mag? Wat als die ene predikant voorgaat waar je eigenlijk niet zo graag naar luistert? 
Jezus vraagt ons om Hem in alles te volgen. En niet door lief te zijn voor onze vrienden of onze familie. Maar juist voor hen waarbij dat moeilijk is. In Mattheüs 5 zegt Hij daar het volgende over: 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
We kunnen Jezus volgen door om te zien naar de mensen waarbij we het moeilijk vinden om goed voor te zijn. Maar dat kunnen we niet zonder Zijn hulp. Laat dat welbekende lied, over Jezus volgen, ons gebed maar zijn voor deze veertigdagentijd. 

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,  
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,  
in m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘ k wil Hem volgen, dag aan dag. 
Here God, helpt U mij daarbij! 
Kerkelijk werker  
Wouter Bos