gereformeerde kerk

groeien in geloof

Waar staan we voor

Identiteit

De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg

leeft vanuit de liefde van Christus,
is open en naar buiten gericht,
en is gemeente voor en met elkaar.


Vanuit deze missie willen we samen gemeente-zijn. Een hele uitdaging om dit waar te maken. Maar die uitdaging gaan we graag aan!

We hebben een aantal kernwaarden uitgekozen die goed bij ons passen en waar we in de komende tijd mee aan de slag willen gaan:
1) Groeien in geloof
2) Betrokkenheid
3) Liefde, respect en ruimte
4) Naar buiten gericht


1) Groeien in geloof

Ons geloof baseren we op Gods Woord. In Efeze 4:15 staat: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.” Dankzij Gods genade in Christus groeien we in de relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de basis van ons christen-zijn en ons gemeente-zijn.
Het beeld van het groeien wordt in de Bijbel ontleend aan de plantenwereld, maar ook aan de groei in een mensenleven (van ‘melk’ naar ‘vast voedsel’).
Groeien in geloof is je ontwikkelen – als individu, maar ook als gemeenschap. Letterlijk groeit daardoor de gemeenschap, namelijk dat we (meer) vrucht gaan dragen en dat we groeien naar volwassenheid in geloof.

2) Betrokkenheid

Betrokkenheid = betrokken zijn (het is iets actiefs!) (1 Kor 12) Het gaat daarbij om betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Juist in onze gezamenlijke betrokkenheid op God en de wereld zullen we elkaar moeten leren (h)erkennen.
We maken samen deel uit van het Lichaam van Christus – binnen het Lichaam hebben we elkaar nodig en kúnnen niet zonder elkaar. Gaven die ons gegeven zijn zetten we in ter opbouw van de Gemeente.
Onderlinge betrokkenheid kan ervaren worden in geloofsgesprekken, ontmoeting en het met elkaar meeleven. Ook in de vieringen willen we die betrokkenheid zichtbaar maken (in ontmoeting, samenzang en gebed).

3) Liefde, respect en ruimte

“Verdraag elkaar uit liefde” schrijft Paulus in Efeze 4: 2 als oproep om gehoor te geven aan onze roeping als christen en als onderdeel van een aantal praktische  aanwijzingen voor samen gemeente-zijn. Dat betekent dat we elkaar moeten respecteren, ook al zijn we verschillend en hebben we soms allerhande ideeën en gedachten.
De basis van respect is liefde voor elkaar en de bron van onze liefde is Gods liefde voor ons. Dat uit zich in een gunnende houding. Ook ten aanzien van de verschillende vormen waarin we binnen de gemeente het geloof beleven.
Een vorm waaraan de een niet gehecht is, kan voor de ander heel belangrijk zijn. Houdt de een van “het oude en vertrouwde”, een ander wordt enthousiast van nieuwe vormen. Waar onderlinge liefde, respect en ruimte is gaat dat prima samen!

4) Naar buiten gericht

Jezus’ komst naar en Zijn boodschap voor deze wereld staat in het teken van het “Koninkrijk van God dat nabij gekomen is” (Marcus 1:15). We lezen met grote regelmaat dat Jezus zijn leerlingen erop uit stuurt met concrete opdrachten. Om uit te reiken naar deze wereld. Het gaat Jezus om het Koninkrijk. We mogen Hem daarin navolgen, met eenzelfde bewogenheid als Hij. (‘Treed dan in de voetsporen van Hem die…’ 1 Petrus 2:21). In een gezamenlijk uitreiken naar de wereld (schouder aan schouder) zullen ook de andere kernwaarden versterkt worden.
In deze kernwaarde gaat het om de blikrichting van de gemeente: die is niet naar binnen gekeerd, maar van binnen naar buiten gericht!