gereformeerde kerk

groeien in geloof

update proces

Leven in relatie

De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg leeft vanuit de liefde van Christus, open en naar buiten gericht en verlangt ernaar een gemeente te zijn voor en met elkaar. In de afgelopen 2 jaar hebben we als gemeente nagedacht over de volgende vragen: “Wie mag zijn kind ten doop houden”, “Wie mag ambtsdrager worden?” en “Wie mag er een zegen ontvangen over zijn relatie”. Geldt dat alleen voor een huwelijk tussen man en vrouw of komen andere relaties hier ook voor in aanmerking, bijvoorbeeld een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht?

In het afgelopen jaar hebben we een beraad gehad binnen onze gemeente. De kerkenraden en de gemeente gingen op verschillende manieren en momenten met elkaar in gesprek over deze vragen. Soms was dat spannend en vaak ook kwetsbaar. We deden dit naar aanleiding van de handreiking “Leven in relatie” die met de Kerkwijzer van november 2022 is verspreid.
In de grote kerkenraad van juni 2023 is besloten dat elke ouder, die belijdend lid is, een doopaanvraag voor zijn of haar kind kan indienen. Alle kinderen mogen delen in het verbond van God. De burgerlijke status speelt hierin geen doorslaggevende rol. Wel verwachten we van ouders dat ze bij ieder kind opnieuw deelnemen aan een doopvoorbereiding.

De grote kerkenraad zal in januari 2024 verder nadenken over wie er ambtsdrager mag worden. Dit is in de afgelopen periode onvoldoende doordacht en verdient dus extra aandacht. Mag dat alleen als je getrouwd bent of bijvoorbeeld ook als je samenwoont. Of mag je ook ambtsdrager worden als je een homoseksuele relatie hebt? Die vragen komen begin januari aan de orde.

De vraag: “Wie mag er een zegen ontvangen over hun relatie” blijft voorlopig onbeantwoord. De meningen in de gemeente over dit onderwerp zijn zeer divers, zodat de tijd nog niet rijp is voor een eenduidig beleid. We stellen ook geen termijn waarop we opnieuw met elkaar hierover in gesprek gaan. We willen als gemeente blijven benadrukken dat het gesprek hierover belangrijk is. Als gemeente willen we geen mensen uitsluiten of aan de zijlijn zetten. Hoe blijf je ondanks verschillen samen gemeente van onze Heer!