gereformeerde kerk

groeien in geloof

GKBS

Voorbede vragen met ziekenzalving

Omdat we als gemeente een helende gemeenschap willen zijn, is er de mogelijkheid om ziekenzalving aan te vragen.
Bij de gang van zaken rondom de ziekenzalving willen we ons laten leiden door wat de Bijbel daarover zegt (bijvoorbeeld in Jacobus 5). In onderstaand verhaal kunt u alles lezen, en leg vooral de vraag of de overweging bij uw predikant of kerkelijk werker. 

Procedure Ziekenzalving

De kerkenraad heeft in februari 2009 de procedure voor ziekenzalving vastgelegd. Omdat we als gemeente een helende gemeenschap willen zijn, is er de mogelijkheid om ziekenzalving aan te vragen. Bij de gang van zaken rondom de ziekenzalving willen we ons laten leiden door wat de Bijbel daarover zegt (bijvoorbeeld in Jacobus 5).

De aanvraag
Ziekenzalving moet zijn ingebed in het geheel van de pastorale contacten. Daarom zullen de wijkpredikant of kerkelijk werker en de wijkouderling degenen zijn die betrokken zijn bij de zalving zelf. De aanvraag voor ziekenzalving kan dan ook bij hen gedaan worden. 
Het initiatief tot de aanvraag moet komen van gemeenteleden zelf.

De uitvoering
In de meeste situaties zal er sprake van een korte huisviering waarin ruimte is om samen te zingen en te bidden als voorbereiding op de zalving.
In Jacobus 5:14 wordt gesproken over “de oudsten” van de gemeente. In onze gemeente is afgesproken dat de predikanten / kerkelijk werkers de zalving zullen doen, en dat de wijkouderling / pastoraal werker (desgewenst ook de wijkdiaken) daarbij aanwezig zal zijn. 
Vooraf wordt overlegd hoe de viering er zal uitzien en welke mensen (familie en/of vrienden) er ook nog zullen worden uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.
Tijdens de viering kan gebruikgemaakt worden van de orde voor ‘Zegening en zalving van zieken’ uit het Dienstboek, deel II, blz. 453-473.
Voorbede in gemeente

Via de Kerkwijzer kan het moment van de ziekenzalving bekend worden gemaakt.
De gemeente wordt dan gevraagd om de betreffende broeder / zuster in de (persoonlijke) voorbeden te gedenken. Ook tijdens de voorbeden in de zondagse erediensten kan voorbede gedaan worden. Dit gebeurt in overleg met de betrokkene.